Hållbarhet

Visionsskiss över Oceanhamnens bostadsbebyggelse

Stadens vision sätter ribban

”… år 2035 ska Helsingborg vara en skapande, puls-
erande, global, gemensam och balanserad stad för både människor och företag. Staden ska vara spännande, attraktiv och hållbar.”

Visionen sätter ribban för i vilken riktning staden, och därmed hamnen, ska utvecklas. Mycket handlar om hållbarhet i byggande, boendemiljöer, transportsystem och miljösatsningar men också om balans mellan stillhet och puls och att ha fokus på social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.


Hamnen ska vara ett konkurrenskraftigt nav för sjö- och landtrafik som med hänsyn till säkerhet och miljö levererar kundnytta.

Globala utmaningar

Det krävs stora förändringar i samhället om vi på ett effektivt sätt ska kunna ta itu med globala utmaningar som klimatförändringar och överkonsumtion av resurser, som orsakas av materialanvändning, transportarbete, avfallsproduktion och befolkningstillväxt.

Investeringar i klimatåtgärder bedöms långsiktigt kunna undvika negativa klimatskador från kraftigare och mer frekventa stormar, höjning av medelhavsnivån, påverkan på närsamhället, störningar i logistikkedjor och påverkan på sociala faktorer.

Västhamnen bild på båt

Vår hållbarhetspolicy

Helsingborgs Hamn har ambitionen att vara Nordens modernaste hamn. Vi ska därmed gå före i alla frågor som innebär att vi bedriver hamnverksamhet på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt samt tillämpa försiktighetsprincipen.

Helsingborgs Hamn ska

  • …bidra till snabbare och effektivare transporter, som ger företagen bättre förutsättningar för utveckling och skapande av arbetstillfällen och välstånd.
  • …möjliggöra snabbare och effektivare sjöledestransporter. Mer gods ska omlastas till och från järnväg. Transporter av gods på fartyg och järnväg innebär betydligt mindre miljöbelastning per transporterat ton gods, jämfört med exempelvis lastbilstransporter.
  • …sträva efter minsta möjliga miljöpåverkan. Exempel på miljöinsatser är minskad energiåtgång, minskade markföroreningar och sanering av markområden, minskade emissioner samt minskade bullernivåer i hamnens verksamhet.
  • …skapa en säker och utvecklande arbetsmiljö för medarbetarna. Bolaget ska systematiskt minimera riskerna i verksamheten och prioritera hamnens säkerhetsarbete.
  • …samarbeta med och påverka kunder och leverantörer att bidra till ett hållbart samhälle. Både som en del i världens logistikkedjor och i lokalsamhället.
  • …motverka korruption i alla former, inbegripen utpressning och mutor.
  • …stödja och respektera skyddet av de internationellt erkända mänskliga rättigheterna, och upprätthålla föreningsfriheten samt stödja rätten till kollektivavtal.

Allt om hamnens hållbarhetsarbete

Helsingborg Hamns hållbarhetsredovisning är upprättad enligt GRI Standards, Global Reporting Initiatives riktlinjer. Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact som beskriver internationella principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption riktade till företag.
GRI är också bolagets verktyg för att leva upp till kraven i EU Direktivet 2014/95/EU, som i Sverige har införts genom förändringar i Årsredovisningslagen.

Hållbart erbjudande

Hållbara transportkedjor
90 % av Sveriges import och export går genom de svenska hamnarna. Sjötransporter kopplar samman länder, marknader, handel och människor samtidigt som det är det mest energieffektiva transportslaget. Gods som transporteras på fartyg och järnväg innebär betydligt mindre miljöbelastning per transporterat ton gods, jämfört med exempelvis lastbilstransporter.
Helsingborgs Hamn är Sveriges näst största containerhamn och en logistikhubb för Helsingborg, Skåne och södra Sverige. Med direkt anslutning till järnvägsnätet och två Europavägar, har hamnen ett geografiskt läge som möjliggör transporter som är både kostnads- och miljöeffektiva, och gör att industrin effektivt kan få in och ut sitt gods till och från kunderna.

Effektiva flöden
Flexibilitet, effektivitet och hög kompetens är betydande komponenter för tempot i transportflödet inom hamnen. Transporter på järnväg är gröna affärer som inte bara är miljöeffektiva utan även kostnadseffektiva.
Logistiken hålls samman med väl fungerande IT-system. Hamnens IT-system kommunicerar med Tullverket och kunderna med EDIFACT, XML, webbsidor och med mobila enheter (mobiltelefoner och plattor).

Nöjda kunder
Helsingborgs Hamn erbjuder skånska och sydsvenska import- och exportföretag en god konkurrenskraft ur transporthänseende. Varuägare som importerar och exporterar gods får tillgång till hög turtäthet (anlöp sex dagar i veckan) i containerhamnen och därmed goda förbindelser med de stora transoceana omlastningshamnarna i Europa.
Helsingborgs Hamn önskar ett nära och långsiktigt samarbete med kunderna. Det innebär att hamnbolaget fortlöpande utvecklar sitt tjänsteutbud, driver innovativa samarbetsprojekt och utvecklar teknisk support för att förbättra kunderbjudandet. Hamnbolaget strävar efter att uppnå en kundupplevelse med högsta standard i kvalitet, ledtider och leveranssäkerhet med både digitala portaler och personliga kanaler.

Hamn och samhälle
Hamnen är idag placerad ”mitt i staden”, vilket tidigare var ett mindre problem. Urbaniseringsprocessen som leder till att Skånes och Helsingborgs befolkning växer över tid, ökar också konflikten över tid mellan riksintresset för hamnen och önskemålet om hamnnära boende. På 1900-talet fanns det plats för både hamnutbyggnad och bostadsbyggande.
Hamnen har ett ekonomiskt värde inte bara för ägaren och Helsingborgs näringsliv. Containerhamnen är en pulsåder och förutsättning för import och export för hela Skåne och delar av södra Sverige.

Klimatförändringar
En global uppvärmning kommer långsiktigt att innebära negativa klimateffekter från kraftigare och mer frekventa stormar, höjning av medelhavsnivån, påverkan på närsamhället och störningar i logistikkedjor, från exempelvis översvämningar eller värmeböljor, och därav påverkan på sociala faktorer.
Bolaget ser att de negativa konsekvenserna från frekventa stormar och höjd havsnivå överväger med marginal, effekter av positiva konsekvenser som mindre snöröjning och isfri hamn. Påverkan av klimatet är främst fysisk. Samhällets reglering av utsläpp som påverkar den globala uppvärmningen, innebär på kort sikt omställningskostnader.

Logistikstaden
Hamnen har varit den främsta drivkraften för stadens utveckling under flera sekel. Hamnen är Sveriges näst största containerhamn vilket är förutsättningen för Helsingborgs position som Sveriges näst bästa logistikläge.
Verksamheten i Helsingborgs Hamn och de företag som är direkt eller indirekt anknutna till den bidrar med totalt 9,2 miljarder kronor till den regionala ekonomin, bruttoregionprodukten (BRP), dvs värdet på de varor och tjänster som produceras i regionen varje år. Hamnens andel motsvarar cirka åtta procent av hela Familjen Helsingborgs BRP.

Säkra transporter
Helsingborgs Hamn arbetar strategiskt och kontinuerligt med att identifiera, mäta och hantera risker. Olyckor, brottslig verksamhet, felaktig hantering eller ovarsamhet kan skapa utsläpp och skador på anläggningar, maskiner, människor samt innebära ekonomisk skada för företag och samhälle. Vilket är motsatsen till ett hållbart samhälle.

Uppförandekod

Det är bara genom att ha ett högt förtroende som Helsingborgs Hamn kan fortsätta att vara ett framgångsrikt företag, som tar stora ytor i anspråk centralt i Helsingborgs stad. Efterfrågan på hamnens tjänster drivs av exportindustrins framgångar och importörernas efterfrågan från industri och konsumenter.

Helsingborgs Hamns uppförandekod tydliggör hur bolaget ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekoden är tillsammans med bolagets värdeord hamnens viktigaste dokument.

Visselblåsartjänst

Som intressent till Helsingborgs Hamn har du en viktig roll i att slå larm om du misstänker något som strider mot lagstiftningen eller mot vår uppförandekod.

Genom att lämna information ger du oss en möjlighet att förebygga och korrigera om något har gått fel. Vid oegentligheter ska främst vår visselblåsartjänst användas. Denna tjänst tillhandahålls av en extern part, PreWoe i samarbete med Mindgear Support & Solutions AB.

Du når rapporteringsformuläret, som är en del av det kommunikationsverktyg som används inom vår visselblåsartjänst, via länken nedan:

I verktyget erbjuds möjligheten att lämna information anonymt. Inkomna svar tas emot i verktyget och utreds sedan internt av särskilt därtill utsedda personer.

Om tjänstens leverantör

Mindgear erbjuder en tredjepartstjänst för visselblåsning som säkerställer visselblåsarens anonymitet i kommunikationen med arbetsgivaren. Tjänsten är helt frikopplad från arbetsgivarens IT-system och webbtjänster.

Mindgear sparar inte IP adresser eller annan data som kan kopplas till visselblåsaren. Det går därför inte att spåra en anonym visselblåsare. Alla rapporter är starkt krypterade och kan dekrypteras endast av utpekade individer. Mindgear kan inte dekryptera och läsa rapporter.