Fartygsanmälan

Inkommande fartyg
Anmälan skall vara Helsingborgs Hamn AB, Trafikcentralen (HPC), tillhanda senast 24 timmar
innan fartyget beräknas ankomma. Ändring av lämnade uppgifter skall göras så snart de är kända.

1 Fartygets namn
2 Fartygskategori
(enligt SCB kodbilaga 4)
3 Signalbokstäver
4 Hemort, Flagg
(SCB kodbil. 1)
 Hemort
 Flagg
5 Bruttotonnage
(enligt intl. mätbrev)

5a. Tankfartygens tonnage för ev. undantagna utrymmen
6 L.o.a. x B max
7 Beräknad ankomst (ETA)
(år, mån, dag & klockslag)
8 Beräknad avgång (ETD)
(år, mån, dag & klockslag)
9 Max djupgående vid Ank.
(om överstigande 6,0 m)

10 Önskad kajplats
11 a Ursprungshamn
(om annan än 11 b.)
För punkterna 11a.-13,
se kodbil. 2 , 2 & 5

11 b Senaste hamn
(som angjorts för lastning/lossning till Helsingborg, om annan än 11 a)
12 Via hamn
(senast besökta om annan än i 11b)
13 Avgår till (nästa hamn)
14 Momsbefriat fartyg som går på öppna havet enligt skatteverkets vägledning (obligatorisk)  Ja       Nej
Länk till skatteverkets momsregel
15 Skäl för anlöp
 Lossning Varuslag: 
 Lastning Varuslag: 
16 Annat skäl för anlöp
17 Avlastare/Mottagare
18 Farligt gods
(gäller även gods i transit)
 Ja       Nej
Om ja ska särskild förhandsanmälan om farligt gods inlämnas till Helsingborgs Hamn AB,
Trafikcentralen (HPC) senast 24 timmar före godsets ankomst till hamnen.
19 Mäklare och Linje
20 Kopia av internationellt
mätbrev inlämnat
 Ja       Nej
Om nej ska kopia av mätbrev inlämnas till Helsingborgs Hamn AB,
Trafikcentralen (HPC) omgående efter fartygets ankomst, dock
senast kl. 10.00 dagen efter.
21 Fartyget önskar  vatten*
 bunkra*
 avlämna avfall**
 annat (spec.)*
* Särskild anmälan till Helsingborgs Hamn AB, Trafikcentralen (HPC)
**Särskild anmälan skall göras till Helsingborgs Hamn AB,
Trafikcentralen (HPC) senast 24 timmar innan avlämningen avses äga rum
22 Övriga upplysningar
23 Kontaktuppgifter (e-mail, telefonnr)

Säkerhetsfråga. Mata in svaret på: 3+8= 
Tryck på "Skicka" nedan för att skicka in ifylld blankett till Helsingborg Port Control