OM HAMNEN

Flygbild över hamnen och sundet

Helsingborgs Hamn

är en av Sveriges största färjehamnar, en containerspecialist och en av norra Europas ledande hamnar. Som containerspecialist hanterar vi årligen cirka 275 000 TEU* via sjö och cirka 25 000 TEU via järnväg. Hamnen erbjuder rederier, transportörer och speditörer en attraktiv infrastruktur med effektiva tåg-, väg- och sjöförbindelser sju dagar i veckan, året om. Färjor mellan Helsingborg och Helsingör transporterar normalt varje år drygt 7 miljoner passagerare och nära 2 miljoner fordon över ett av världens mest trafikerade sund.


*Transportenheten Twenty-foot Equivalent Unit, TEU, är ett mått på vilken volym som passerar genom en hamn. En TEU är volymen på en container med måtten 8x9x20 fot eller drygt 36,25 m³.

Vy över kajer i Västhamnen

Knutpunkt för import och export

Åtta av tio varor kommer via sjövägen till Sverige. Gods transporteras till och från hamnen genom rederier som med linjer via de stora hubbarna i Europa når hela världen. I takt med att fartygen växer i längd, bredd och djupgående anpassas hamnens verksamhet. Markområdet motsvarar 115 fotbollsplaner och den sammanlagda kajlängden ligger på 3 430 meter.

Vy från hamnkran in mot staden

Kommunägt bolag

Helsingborgs Hamn AB ägs av Helsingborgs stad. Utifrån ägardirektivet ska bolaget vara Nordens modernaste hamn. Bolaget ska vara en effektiv och lönsam hamn med nöjda kunder. Fokus ska vara på att optimera befintliga ytor och fortsätta investera i innovativ teknik som ökar kapaciteten och förbättrar hållbarheten.

Nyckeltal

Volymer (tusental)202220212020
Ton gods som passerar genom hamnen8 5598 3947 959
Hanterade enheter i TEU* sjöledes, LOLO och RORO272273267
Hanterade containrar i TEU* sjöledes, LOLO268269261
Hanterade enheter i TEU* landledes via järnväg282422
Lastfordon med färja457450447
Personbilar med färja1038718701
Passagerare med färja6 3014 0093 562
* Transportenheten Twenty-foot Equivalent, en TEU är volymen på en container med måtten 8x9x20 fot eller drygt 36,25 m³
Ekonomi (mnkr) och personal2022 2021 2020
Nettoomsättning 426413390
Rörelsens kostnader360352330
Resultat efter finansiella poster* 716965
Energianvändning, brutto GWh 17,018,318
Anställda** 195205215
Olycksfallsfrekvens (LTIF)***1,681,120,56
*Exklusive jämförelsestörande poster **Medeltal anställda under året ***Antal olyckor som resulterat i frånvaro i mer än en dag per 200 000 arbetade timmar, exkl. underleverantörer

Vår affärsidé

Helsingborgs Hamn AB ska vara ett konkurrenskraftigt nav för sjö- och landtrafik och som ett av Sveriges viktigaste logistikcentrum leverera bäst nytta för varje enskild kund och näringslivet som helhet.

Vår vision

År 2030 är vi Sveriges mest effektiva och lönsamma hamn med branschens nöjdaste kunder och medarbetare. Det kallar vi för Nordens modernaste hamn.

Våra värderingar

Produktionsledare i arbete i Västhamnen

Ansvarsfulla

Medarbetare

Vänliga

Personal i kontorsmiljö.

Utvecklande

Medarbetare

Ärliga