Helsingborgs Hamns behandling av personuppgifter

1. ALLMÄNT

1.1 Behandling av personuppgifter gäller då Helsingborgs Hamn AB, org. nr 556024-0979, tillhandahåller logistik- och transporttjänster.

1.2 Vi samlar in de personuppgifter som du lämnar till oss t.ex. i samband med att du kontaktar oss, använder våra digitala tjänster eller andra överenskommelser.

1.3 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna information visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

2. PERSONUPPGIFTANSVARIG

Helsingborgs Hamn är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Företagets adress och kontaktuppgifter är:
Helsingborgs Hamn AB
Postadress: 251 89 Helsingborg
Besök: Oceangatan 3, Helsingborg
E-post: dataskydd@port.helsingborg.se
Tel: 042-10 63 00

3. VÅR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

3.1 Helsingborgs Hamns behandling av dina personuppgifter kommer att behandlas för följande ändamål och på basis av följande lagliga grunder.

ÄNDAMÅLLAGLIG GRUNDKATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER
Tillhandahålla, administrera, utveckla och anpassa hamnens tjänster samt möjliggöra support och kundservice till dig som användare.Behandling är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig som användare.Namn och personnummerAdress, telefonnummer och e-postadress.
Uppfylla författningsreglerade krav, exempelvis säkerhetskrav.Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Helsingborgs Hamns rättsliga förpliktelser.Namn och personnummerAdress, telefonnummer och e-postadress.
Möjliggöra riktad marknadsföring av Helsingborgs Hamns tjänster via post, e-post, SMS eller telefonsamtal.Behandlingen är nödvändig för att Helsingborgs Hamns berättigade intresse av att marknadsföra sina tjänster till dig som användare ska tillgodoses (en så kallad intresseavvägning).Namn och ev. ålderAdress, telefonnummer och e-postadress.
Möjliggöra affärsuppföljning och metodutvecklingBehandlingen är nödvändig för att Helsingborgs Hamns berättigade intresse av att marknadsföra sina tjänster till dig som användare ska tillgodoses (en så kallad intresseavvägning).Namn och ev. ålderAdress, telefonnummer och e-postadress.
Administrera hyresförhållande med den organisation du representerar.Intresseavvägning, där Helsingborgs Hamns intresse består i att kunna ingå och administrera hyresavtal med hyresgäster.Namn och kontaktuppgifter så som e-postadress
Vidta säkerhetsåtgärder inom området.Intresseavvägning, där Helsingborgs Hamns intresse består i att garantera säkerheten inom hamnen.Namn, information från passeringssystem samt foto och/eller videomaterial från kamerabevakning, vilken sker i enlighet med Helsingborgs Hamns kamerabevakningspolicy.

Laglig grund: Samtycke. För behandling där vi begärt in ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen med framtida verkan. Genom att klicka på länken som finns i aktuellt e-postutskick eller på hemsidan där samtycke används som laglig grund, kan du enkelt dra tillbaka ditt samtycke.

3.2 Helsingborgs Hamn behandlar inte dina personuppgifter för automatiserat beslutfattande eller profilering.

4. HUR LÄNGE BEVARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter bevaras endast så länge det finns behov av att bevara uppgifterna för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna information. När vi behandlar dina personuppgifter baserat på en intresseavvägning enligt punkt 3.1 så kommer vi att behandla uppgifterna i 12 månader efter att du har upphört att använda vårt tjänster.

5. VEM LÄMNAR VI UT PERSONUPPGIFTERNA TILL?

Helsingborgs Hamn kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part, företag som tillhandahåller service- och supporttjänster relaterade till hamnens verksamhet för att användas av mottagaren i syfte att uppfylla de ändamål med behandlingen av personuppgifter som anges i punkt 3.1.

6. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE LAND

Helsingborgs Hamn kommer inte att överföra dina personuppgifter till något land utanför EU/EES.

7. DINA RÄTTIGHETER

7.1 Helsingborgs Hamn ansvarar i egenskap av personuppgiftsansvarig för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

7.2 Helsingborgs Hamn kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

7.3 Du har rätt att av Helsingborgs Hamn begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter (exempelvis om sådan radering krävs enligt tillämplig lagstiftning), begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter samt en rätt att invända mot behandlingen (exempelvis om du ifrågasätter om personuppgifterna är korrekta eller om behandlingen är laglig). Helsingborgs Hamn kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 5 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter som sker enligt denna punkt 7.

7.4 Du har rätt till dataportabilitet, det vill säga en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

7.5 Om du inte vill att Helsingborgs Hamn behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst skriftligen anmäla detta till hamnen. När Helsingborgs Hamn har mottagit din anmälan kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för detta marknadsföringsändamål.

7.6 Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från Helsingborgs Hamn om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att o registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt 7.

7.7 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående Helsingborgs Hamns behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten.

8. SKYDDET AV DINA PERSONUPPGIFTER

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Helsingborgs Hamn har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

9. FÖRÄNDRINGAR AV DENNA INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Helsingborgs Hamn har rätt att när som helst ändra denna information. Företaget kommer att med rimligt varsel underrätta dig vid ändringar av informationen. Om du inte godtar de ändrade villkoren har du rätt att säga upp avtalet med Helsingborgs Hamn innan den ändrade informationen träder i kraft.

10. KONTAKTUPPGIFTER

Tveka inte att kontakta Helsingborgs Hamn om du har några frågor om denna information gällande behandling av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Våra kontaktuppgifter hittar du under punkt 2.