Formulär för sjöfartsskyddsdeklaration mellan ett fartyg och en hamnanläggning*

Sjöfartsskyddsdeklaration

Fartygets namn
Fartygets hemort
IMO-nummer
Hamnanläggningens namn
Denna sjöfartsskyddsdeklaration gäller från och med
till och med
för passagerar- och godshantering för följande säkerhetsnivåer
Skyddsnivå(er) för fartyget
Skyddsnivå(er) för hamnanläggningen

Hamnanläggningen och fartyget accepterar följande skyddsåtgärder och skyddsansvar
i syfte att uppfylla kraven i del A i Internationella koden för sjöfartsskydd på fartyg och i
hamnanläggningar.

Införande av förkortningarna SSO eller PFSO (fartygets respektive hamnanläggningens sjöfartsskyddsansvarige) under dessa kolumner indikerat att verksamheten skall utföras i enlighet med tillämplig och godkänd plan, av

Verksamhet Hamnanläggningen Fartyget
Säkerställande av att allt utförs PFSO SSO
Övervakning av områden med begränsat tillträde för att
säkerställa att endast behörig personal får tillträde
PFSO SSO
Kontroll av tillträde till hamnanläggningen PFSO
Kontroll av tillträde till fartyget SSO
Övervakning av hamnanläggningen, inbegripet förtöjnings­platser
och områden kring fartyget
PFSO
Övervakning av fartyget, inbegripet förtöjnings­platser
och områden kring fartyget
SSO
Lasthantering PFSO SSO
Leverans av fartygsförråd PFSO SSO
Hantering av obeledsagat bagage Accepteras ej Accepteras ej
Kontroll av ombordstigande personer och deras tillhörigheter SSO
Säkerställande av att sjöfartskommunikation är upprättad mellan fartyget
och hamnanläggningen
PFSO SSO

Vid ändringar kontakta Hamnstyrman, Helsingborg Port Control (HPC).
Kontaktuppgifter: (24-timmars service)
Tel 042-106322, Mob 0705-580059
hpc@www.port.helsingborg.se
VHF ch 11

De representanter som undertecknar detta avtal intygar att skyddsåtgärder och skyddsarrangemang
för både hamnanläggningen och fartyget under angivna verksamheter uppfyller kraven i kapitel X1-2
och del A i koden och skall införas i enlighet med bestämmelser som angivits i deras respektive
godkända plan eller de särskilda åtgärder som överenskommes och beskrivs i bilagan.

Ort
Datum
Undertecknande persons underskrift, namn och titel
Hamnanläggningen
______________________________________
Fartyget
______________________________________
Namn
Namn
Titel
Titel
Kontaktuppgifter
(fyll i lämpliga delar, ange vilka telefonnummer, radiokanaler eller radiofrekvenser som skall användas)
För hamnanläggningen För fartyget
Hamnanläggning
Befälhavare
Hamnanläggningens
sjöfartsskyddsansvarige
Fartygets
sjöfartsskyddsansvarige

*) Detta formulär av sjöfartsskyddsdeklaration är avsedd att användas mellan ett fartyg och en hamnanläggning.
Om sjöfartsskyddsdeklaration ska täcka två eller flera fartyg bör modellen ändras på lämpligt sätt.
SOLAS/CONF.5/34, ANNEX 1, sid 89

Säkerhetsfråga. Mata in svaret på: 6+10= 
Tryck på "Skicka" nedan för att skicka in ifylld blankett till Helsingborg Port Control