Helsingborgs Hamn är tre

Vi är en hamn till namnet, men inom området har vi tre hamnar med olika inriktning. Nordhamnen som domineras av färjetrafik, Västhamnen som är vårt centrum för containertrafik och Sydhamnen som bland annat hanterar spannmål och olja.

Vår mest öppna hamn – Nordhamnen

Nordhamnen är den mest öppna av våra hamnar. Den är direkt synlig och tillgänglig från den centrala stadskärnan runt Knutpunkten – Helsingborgs kombinerade tåg-, buss- och färjeterminal.  Verksamheten i hamnen domineras av den intensiva färjetrafiken till och från Helsingör i Danmark.

HH-ferries

Det är rederierna ForSea och Sundbusserne som trafikerar leden Helsingborg – Helsingör.

De använder sig av lägena vid Knutpunkten och fraktar såväl tyngre fordon som personbilar och passagerare. Mitt emot Knutpunkten, i Gamla Tullhuset, har rederiet Sundbusserne sin terminal för passagerartrafik över sundet.

Nordhamnen används även av Landskrona Stål AB för fartygsreparationer, Sjöfartsverkets lotsverksamhet, Kustbevakningen och Bogser Team Öresund AB.

Västhamnen – Fokus på containerhantering

Västhamnens två bassänger är 9 respektive 13 meter djupa, med en utanförliggande bassäng med en diameter på 300 meter. Här finns sammanlagt tre ramper för hantering av RoRo-trafik, tre spårbundna containerkranar och två mobila. Västhamnsterminalens totala yta är 190 000 m2 och den sammanlagda kajlängden är 900 meter.

I direkt anslutning till Västhamnen ligger vår kombiterminal.Kran underifrån I samband med att den stod klar 2005 öppnade vi också upp för att köra tågtransporter hela vägen in i hamnen.

Landtransporterna till och från Helsingborgs Hamn sker i stor utsträckning med lastbilar, men även via järnväg. Och här ser vi en utvecklingspotential och vårt mål är att öka antalet tågpendlar. Med rätt partners på logistiksidan och inom industrin kan vi inte bara öka godsflödet. Vi kan dessutom göra det med större hänsyn till miljön.

Västhamnen har också en separat kaj för hantering och lagring av träfiberpellets som transporteras på band direkt till Öresundskraft.

Sydhamnen – spannmål, olja och RoRo

Sett till bredden av verksamhetsgrenar så är Sydhamnen vår mest mångsidiga hamndel. Här finns flera terminaler för hantering av olika godsslag.

Silos Helsingborgs hamn

I Skåneterminalen hanteras RoRo- och viss LoLo-trafik, projektlaster och stuffing/stripping. Även kryssningsfartyg som är upp till ca 250 meter långa anlöper denna hamndel. I Skåneterminalens magasin lagras främst stora mängder tomatpasta i fat, plåt- och pappersrullar samt metaller som aluminium, koppar och bly. Vissa magasin är temperaturreglerade för att möjliggöra lagring av frukt och grönsaker.

Precis som namnet anger så hanterar Spannmålterminalen just spannmål. Själva siloanläggningen i terminalen drivs av Svenska Lantmännen, som via en lossnings-/lastningsanläggning själva hanterar sina fartygslaster. Med en lagringskapacitet på 250 000 ton är terminalen en av de största i sitt slag i norra Europa.

Oljeterminalen har tre kajer för tankfartyg. Terminalen används för lossning och lastning av bensin och eldningsolja.