Information om kamerabevakning

Helsingborgs Hamn AB bedriver kamerabevakning inom hamnskyddsområdet. Kamerorna tar endast upp bild. I samband med kamerabevakningen behandlas därför dina personuppgifter i form av din bild. Helsingborgs Hamn har satt upp informationsskyltar vid samtliga ingångar till de bevakade områdena, så att du vet om att bevakningen sker. Vid tillträde till hamnen finns även mycket övrig information att ta till sig och det är därför inte möjligt att mer ingående informera via skyltar. Det görs därför istället på hemsidan. I denna informationstext kan du därför läsa mer om kamerabevakningen och dina rättigheter i samband med kamerabevakningen.


 1. Ändamål med kamerabevakningen
  1.1 Ändamålen med kamerabevakningen som bedrivs inom Helsingborgs Hamns hamnskyddsområde är följande:
  (i) Kontrollera tillträde till Helsingborgs Hamns hamnskyddsområde;
  (ii) Upprätthålla säkerheten inom Helsingborgs Hamns hamnskyddsområde; samt
  (iii) Utreda eventuell uppstådd skada, misstänkta brott och arbetsplatsolyckor som inträffar inom Helsingborgs Hamns hamnskyddsområde.
  1.2 Helsingborgs Hamn kommer inte att använda materialet från kamerabevakningen till annat än för att uppfylla dessa ändamål.
 2. Rättslig grund
  Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter som uppstår genom Helsingborgs Hamns kamerabevakning är en intresseavvägning. Det innebär att Helsingborgs Hamn har gjort en avvägning mellan Helsingborgs Hamns intressen att bedriva bevakningen som framgår ovan och det eventuella intrånget i den personliga integriteten som bevakningen innebär. Resultatet av intresseavvägningen är att Helsingborgs Hamns intresse av att kontrollera viktiga delar av verksamheten väger tyngre än intrånget i den bevakades integritet.
 3. Säkerhet
  3.1 Tillgången till inspelat material är starkt begränsad. Beslut om tillgång fattas av en särskild avdelning inom Helsingborgs Hamn och tillgång beviljas restriktivt. För att tillgång till inspelat material ska beviljas krävs att det föreligger ett giltigt behov samt att den som ges tillgång fått information om systemets uppbyggnad. Samma avdelning ansvarar för uppföljning av tillgång.
  3.2 Inspelat material kan komma att delas med Polisen eller andra rättsvårdande myndigheter, försäkringsbolag, myndighet eller tillsyns/ackrediteringsorgan samt advokat eller annat ombud.
 4. Lagring
  4.1 Allt inspelat material sparas på lokala servrar som huvudregel i sex månader eller, för det fall ett misstänkt brott har begåtts, till dess att materialet har överlämnats till Polisen eller motsv. Den långa tiden erfordras då sjöfartens ledtider är långa och bevakningens syfte kan annars inte upprätthållas. Därefter raderas materialet hos Helsingborgs Hamn.
  4.2 Eventuell inhämtning och granskning av inspelat material av Helsingborgs Hamn sker efter en bedömning som görs utifrån Helsingborgs Hamns fastställda interna processer. För det fall att rörligt material inhämtas kan det komma att sparas under den tid som utredning pågår, eller tills behovet av materialet har upphört. Det innebär att en längre lagringstid än sex månader kan förekomma för inhämtat material. Inhämtat material sparas på en särskild server med begränsad åtkomstbehörighet.
 5. Dina rättigheter
  5.1 Du har vissa rättigheter i samband med att Helsingborgs Hamn behandlar dina personuppgifter genom kamerabevakningen.
  (i) Du har rätt till tillgång av de personuppgifter vi behandlar om dig. Vänligen notera att du inte har rätt att ta del av andras bild, varför vi kommer att anonymisera övriga eventuella personer som förekommer på materialet vi lämnar till dig.
  (ii) Du har rätt att begära radering av bevakningsmaterialet, i vissa fall. Rätten till radering gäller dock bara om materialet inte längre är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som bevakningen har bedrivits för, om materialet spelats in eller behandlats på ett olagligt sätt eller om du invänt mot bevakningen och tvingande berättigade skäl att fortsätta bevakningen eller behandlingen av dina personuppgifter saknas. Helsingborgs Hamn kommer att behandla din förfrågan om radering och informera dig om huruvida radering är möjlig eller om Helsingborgs Hamn fortsatt har rätt att behandla materialet.
  (iii) Du har rätt till invändning. Det innebär att du har rätt att klaga på bevakningen och att det måste finnas tvingande berättigade skäl för att den ska få fortsätta. Om du vill invända mot bevakningen är du välkommen att höra av dig till Helsingborgs Hamn. Helsingborgs Hamn kommer att gå igenom din invändning och återkomma till dig.
  5.2 Det är av stor betydelse för Helsingborgs Hamn att du känner dig trygg med hur Helsingborgs Hamn hanterar skydd för din personliga integritet. Om du vill göra någon rättighet gällande är du välkommen att kontakta oss. Vänligen notera att Helsingborgs Hamn inte kan söka igenom samtligt material från alla kameror för att hitta bilder där du förekommer eftersom Helsingborgs Hamn inte använder tekniken ansiktsigenkänning. Om du vill göra någon av rättigheterna gällande behöver du därför informera oss om plats, datum och klockslag för när du varit i det bevakade området, för att vi ska kunna behandla din förfrågan. Du måste även kunna identifiera dig. Om du inte tillhandahåller oss denna information kan vi inte hantera din begäran.
 6. Kontaktuppgifter
  Om du har några frågor eller synpunkter avseende Helsingborgs Hamns kamerabevakning, eller om du vill göra någon av rättigheterna gällande, är du välkommen att kontakta oss på smak@port.helsingborg.se. Om du anser att vår kamerabevakning är felaktig kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten via deras hemsida, www.imy.se.