Ett starkt år för Helsingborgs Hamn

2014 blev det resultatmässigt starkaste året på länge för Helsingborgs Hamn. Resultatet steg från 9,2 mkr 2013 till 43,2 mkr för 2014, före finansiella poster. Den stora förbättringen beror främst på bättre produktivitet och ökad kostnadseffektivitet. Även investeringarna ökade kraftigt under 2014 för att ytterligare förstärka konkurrenskraften för framtiden.

Under 2014 omsatte verksamheten 356 (365) mkr och den totala godsmängden uppgick till 7,1 miljoner ton gods. Speciellt containerhanteringen hade en positiv utveckling med en volymökning på 7 % och en bättre nettointjäning. Även färjorna hade ett bra år med 4 % fler lastbilar än 2013.

Hamnens finansiella netto uppvisar ett resultat på 5,2 (1,8) mkr. Utfallet har påverkats positivt med 4,0 mkr i samband med försäljningen av IT-bolaget Inport Intelligent Systems AB.

– Vi är stolta över att Helsingborgs Hamn under 2014 lever upp till de intjäningskrav som finns i vårt ägardirektiv. Det är många år sedan intjäningen varit så god som under 2014. Med en bra start på 2015 och stabila ekonomiska utsikter förväntar vi oss att behålla den goda intjäningen. Samtidigt fortsätter vi att effektivisera hamnen och utveckla våra medarbetare för att ytterligare stärka vår internationella konkurrenskraft. Det resultat som bolaget levererat under 2014 har varit möjligt mycket tack vare mina medarbetares fokus på bättre logistik och flexibilitet. Vår ambition är att alltid ge den bästa servicen åt våra kunder, säger Niels Vallø, VD Helsingborgs Hamn.

Under 2014 gjordes stora investeringar. Sammanlagt investerades 84,3 (17,9) mkr, bland annat i en ny centralgate, nya hanteringsytor med elkopplingar och ny produktionsutrustning. Stora delar av fordonsparken har också moderniserats med bränslesnåla och miljövänliga maskiner däribland nya reachstackers. Allt för att fortsätta erbjuda marknadens effektivaste containerhamn.

 

För mer information kontakta:
Niels Vallø, vd, Helsingborgs Hamn
niels.vallo@www.port.helsingborg.se, tel. 042 – 10 63 30

Andreas Eriksson, marknads- & kommunikationschef, Helsingborgs Hamn
andreas.eriksson@www.port.helsingborg.se, 042 – 10 62 33