Tull och hamn – hand i hand

– så arbetar Helsingborgs Hamn tillsammans med Tullverket

Brottsbekämpning parallellt med moms och skatt. Tullverkets närvaro och verksamhet är en grundläggande del av säkerhetsarbetet i Helsingborgs Hamn. Förtroende är ett ord som genomsyrar arbetet som kort och gott handlar om två olika uppdrag. Att förenkla det legala, och förhindra det illegala. Två förutsättningar för en välfungerande logistikkedja.

De två olika uppdragen har vitt skilda ramar och logik för hur samarbetet med hamnen ser ut. Det ena kräver betydligt mer handpåläggning än det andra.

Brottsbekämpning
Det illegala godset kommer in i landet på många olika sätt. I Sverige är Skåne extra utsatt av naturliga skäl. Det är det första landskapet närmst Europa med många gränsövergångar. Egentligen är alla platser eller företag som hanterar eller flyttar gods utsatta i olika utsträckning. Däribland finns broar, flyg, speditörer och postbolag. Gemensamt för alla dessa är att de huvudsakligen fyller ett annat syfte än brottsbekämpning. För hamnens del handlar det om att vara ett konkurrenskraftigt nav för sjö- och landtrafik och bidra till att skapa bättre affärer för sina kunder. Samtidigt går det inte att komma ifrån att verksamheternas natur kräver arbete med saker som inte rör kärnverksamheten. Det finns ett naturligt ansvar i att hjälpa myndigheterna som tull och polis med deras arbete. Med förtroende som ledord samverkar hamn och tull för att uppfylla sina olika syften.

– Förtroende är av största vikt för att bistå Tullverket i brottsbekämpningen. Konkret handlar mycket om information och exempelvis visa var en viss container står eller att fysiskt möjliggöra kontroller på ett smidigt och effektivt sätt. De hanterar vår information och vi deras. Genom tät dialog och tydliga kommunikationsvägar har förtroendet byggts upp under många års samarbete och kontakt. Ömsesidig förståelse för varandras verksamheter och utmaningar har hela tiden varit en nyckel till denna utveckling, säger Per Björnson CBS i Helsingborgs Hamn.

Så arbetar tullen i hamnen
Tullverket i Skåne har ett stort område med ett högt flöde att övervaka. Med cirka 3 000 hanterade containrar per vecka bara i Helsingborgs Hamn, förstår man att det inte går att kontrollera allt. Huvudfokus av tullens brottsbekämpande verksamhet i Helsingborg ligger på lastbils- och personbilsflödet vid färjorna från Helsingör. Prioriteten är högre här eftersom antalet träffar helt enkelt är fler, men givetvis är hela hamnens område tullens spelplan.

– Tack vare det fina samarbetet med hamnen så flyter våra kontroller på friktionsfritt och jag upplever att Tullverket i sin tur minimerar ingreppet i logistikkedjan. Hamnen ställer alltid upp på våra önskemål och är oss behjälpliga för att vi ska kunna utföra kvalitativa kontroller och hamnen bidrar på så sätt till att det förs in mindre restriktionsvaror till Sverige, säger Martin Petersson, biträdande Gränsskyddschef vid Tullverket i region syd.

Lagstiftningen kring vad som får kontrolleras och på vilket sätt är sträng. På Tullverkets planeringssektion arbetar man bland annat utifrån hotbilder, erfarenhet och förselekterade objekt. Det kan finnas olika inriktningar från vecka till vecka så som vissa typer av bilar, laster eller destinationer. Generellt sett måste det alltid finnas någon form av förstahandsinformation, ett tips eller ren misstanke om att något inte står rätt till för att få göra ett tillslag. Dock är det alltid tillåtet att ställa frågor, vilket i sin tur kan leda till en högre misstankegrad och därmed även ett godkännande för kontroll av en last.

Utsatt verksamhet
Hamnen är en utsatt verksamhet och de anställda har automatiskt en extra utsatt position utifrån ett illegalt perspektiv.

– Under 2018 anställdes 16 personer i Helsingborgs Hamn och i samband med alla anställningar görs bakgrundskontroller i varierande omfattning beroende på tjänst. Drogtest och utdrag ur brottsregistret är en del av rutinen. Men någonstans där går också gränsen för vad en arbetsgivare kan förväntas utreda innan en nyanställning. Hamnen bistår de brottsbekämpande myndigheterna med att förhindra brott och finns det misstankar kring våra anställda är det inget undantag. Vi har ett ansvar och precis som i allt annat samarbete med tullen försöker vi hjälpas åt så långt det bara går, berättar Per.

Det legala
Den andra delen av Tullverkets arbete är långt mer elektronisk till sin karaktär. Här handlar det istället om möjliggörande av en effektiv handel och hantering av legala flöden. Smidiga tullprocedurer är helt avgörande för att export- och importvaror ska flöda tryggt, snabbt och effektivt för att våra butikshyllor ska vara fyllda med innehåll. Med 11 containeranlöp i veckan och 2,2 miljoner ton gods hanterade i containers under 2018, är fungerande tullprocedurer ett gränsvillkor för Helsingborgs Hamn. Utan klartecken från Tullverket blir varorna stående, både vid import och export.

Elektroniska signaler
När en vara skickas till Sverige från ett land utanför EU ska den anmälas (deklareras) till Tullverket och beställaren ska betala tull, moms och eventuellt andra skatter och avgifter. När exempelvis kylcontainern med frukt från Latinamerika landar på kajen i Helsingborg startar en kedja av händelser. Rederiet lämnar ett ”manifest” som innehåller information om avsändare, mottagare, godstyp och vilket land varorna kommer ifrån. I samma ögonblick som containern lyfts av fartyget går en elektronisk signal till rederiet som i sin tur ansöker om förtullning hos Tullverket. När tullprocessen är avklarad får hamnen en signal om att godset är införtullat varpå detta publiceras på en kundportal, där containern presenteras som redo för utlämning. Beroende på gods och ursprungsland, inom eller utanför EU, kan den elektroniska tullprocessen handla om så lite som några få sekunder. I vissa fall kan varor vara införtullade och tullklara redan innan containern lyfts av fartyget, om mottagaren föranmält godset och har betalat in alla införselavgifter.

Lika viktigt som förtullning är vid import är det vid export. När exportören gör godset tullklart mot Tullverket går ett meddelande till Helsingborgs Hamn om att lasten är klar för export. Inga fartyg får avsegla utan att allt gods är tullklart. Om så sker hålls hamnen ansvarig och blir betalningsskyldig.

Hand i Hand
Samma myndighet. Två olika uppdrag. Båda lika viktiga för logistikkedjan. Med förtroende och respekt för varandras verksamheter lever tull och hamn hand i hand utan att kliva på varandras fötter. Det handlar om att ge och ta. Precis som i vilket förhållande som helst.