Hållbarhet i hamn

Att arbeta med hållbar logistik är inte samma sak som att arbeta med logistik. De flesta transportmedel vi använder idag kommer att ha att en negativ miljöpåverkan. Det positiva med detta är att det ger logistikbranschen en hög miljömedvetenhet. Och med den medvetenheten och kunskapen finns det goda förutsättningar för att alltid, oavsett vad vi gör, arbeta för att miljöpåverkan ska vara så liten som möjligt. Och det gör vi. Varje dag. Men det finns alltid utrymme för förbättringar.

Oavsett vad det handlar om så måste hållbarhetstankarna finnas med från början. Under 2019 har Helsingborgs Hamn arbetat vidare med att bygga och tydliggöra en struktur för ansvar och samordning av hållbarhetsfrågorna.

– Idag finns en arbetsgrupp för hållbarhetsfrågor som ansvarar för att samordna och driva hamnens hållbarhetsinitiativ. Men arbetet behöver fortfarande breddas och fördjupas från dagens rapporterande förhållningssätt, till att mer aktivt styra, följa upp och utvärdera säger Joakim Sandberg, miljö- och säkerhetschef.

Fem utvalda områden
GRI standards används för att systematiskt organisera och utveckla hållbarhetsarbetet. Fem områden är särskilt utvalda och särskilt prioriterade utifrån ett hållbarhetsperspektiv: energianvändning, havsnivå, emissioner, buller och kompetens. Utöver dessa fokusområden finns också ett samarbete med kommunen vars klimatplan även omfattar hamnens verksamhet. Planen fungerar vägledande i beslut med klimatpåverkan, men ska också fungera som inspiration för alla som bor och verkar i staden. Även i denna har ett antal områden valts ut och prioriterats. Två av dessa områden är kanske extra relevanta för hamnens verksamhet, transporter och resor samt energi.

Konkret hållbarhets-arbete
Att minska sjötransportindustrins negativa miljöeffekter är ett långsiktigt arbete för hela branschen men Helsingborgs Hamn tar många tydliga steg, båda stora och mindre, för att minska den egna och den omkringliggande verksamhetens miljöpåverkan

– De innovativa logistiklösningarna fortsätter att ta plats och vi ser allt fler exempel på detta så som innovationsupphandlingen av autonoma transporter. I den mindre skalan finns viktiga investeringar i arbetsmaskiner som kontinuerligt byts ut mot nya i bästa miljöklass. Hamnens fordon och maskiner kör med eco-driving och merparten av lyften görs med eldrivna kranar. LED-belysning installeras kontinuerligt och ett projekt med solceller är under utredning. Hållbarhet finns överallt i hamnen både i det stora och i det lilla. Att genomföra ett strukturerat hållbarhetsarbete är en process som tar tid men vi vinner ny mark varje dag avslutar Joakim Sandberg.

 

Sex prioriterade områden i kommunens klimatplan:
• Klimatutsläpp och resursanvändning i balans
• Transporter och resor: Bryta beroendet av fossila bränslen inom transportsektorn och öka andelen hållbara resor och transporter.
• Konsumtion: Skapa alternativ till konsumtion av resurskrävande livsmedel, varor och tjänster.
• Energi: Använda energi effektivt och klokt, såväl förnybar energi (sol och vind) som återvunnen energi ska utvecklas så långt möjligt.
• Finansförvaltning: Främja en hållbar kommunal finansmarknad.
• Kolinlagring: Öka inlagringen av koldioxid i mark och vegetation.