Stöd i ramverk för solceller

På sikt är målet att Sveriges energi ska vara 100 % förnyelsebar. Därför genomför just nu SKL Kommentus inköpscentral en helt ny upphandling och dynamiskt inköpssystem av solceller. Anslutna kommuner och bolag ska därmed enkelt kunna göra egna avrop på upphandlingen. Helsingborgs Hamn är med och bidrar med perspektiv i framtagandet av underlaget i den nya upphandlingen med förhoppning om att så småningom även få testa den praktiskt.

Tanken är att göra det så enkelt som möjligt för medlemmarna i SKL att upphandla kvalitetssäkrade och miljövänliga solcellslösningar. Det dynamiska inköpssystemet innebär bland annat att alla leverantörer som kvalificerar sig får vara med samt att det kan tillkomma nya som ansluter efter hand då det är ett område som utvecklas i snabb takt. 

– Handledning och förstudie ökar kunskapsnivån både inför och under upphandlingsprocessen och det är bland annat i den utvecklingen som vi kommer in, säger Josefine Andersson som är upphandlare i Helsingborgs Hamn. 

Handledningen innehåller byggtekniska, ekonomiska, juridiska och miljömässiga krav. Underlaget ger information som kan användas vid en förstudie som kommer kunna hjälpa till att fastställa bl.a. omfattning, miljövillkor och ekonomiska faktorer för en möjlig framtida anläggning. Underlaget är framtaget och kvalitetssäkrat tillsammans med företaget AFRY (ÅF).

Upphandlingar kommer att genomföras som entreprenadupphandlingar med till stor del generella krav. De upphandlande myndigheterna kan anpassa utifrån sina specifika mål.

Särskilt hållbarhetsfokus
SKL har en särskild hållbarhetsavdelning som säkerställer att hållbarhet väger tungt i alla deras avtal. Dessutom driver de ”Hållbarhetskollen”, en tjänst som underlättar för kunderna att följa upp att leverantörerna uppfyller sociala och etiska krav i upphandlade avtal vilket givetvis bidrar till extra trygghet.

Eftersom avtalsområdet är nytt har det inte fungerat att stämma av med befintliga kunder. Istället har man valt att fokusera på och ställa frågor till de som visat intresse och möjligen kan komma att använda ramavtalet i framtiden.

– För hamnens del ses allting över som kan bidra till att skapa en så hållbarhetsmässigt effektiv hamn som möjligt. Och kan vi bidra med våra perspektiv till denna typ av process så är det också en viktig del av vår hållbarhetsresa som vi lär oss mycket på. Samtidigt hoppas vi att få användning av det nya ramverket rent praktiskt och är igång och letar efter en yta som hade kunnat passa för solceller i vår hamn, avslutar Josefine Andersson.

Om SKL Kommentus
SKL Kommentus – offentlig sektors affärsstöd. SKL Kommentus ägs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt en majoritet av Sveriges kommuner – som också är kunderna. Uppdrag går ut på att erbjuda offentlig sektor avtal och tjänster inom offentliga inköp och HR som underlättar vardagen, frigör resurser till välfärden och bidrar till ett hållbart samhälle. Inom inköpsområdet driver de en nationell inköpscentral, SKL Kommentus Inköpscentral, som hjälper kommuner och regioner med strategiskt inköp och ramavtal