Hamnen genererar arbetstillfällen för Logistikstaden Helsingborg

Helsingborgsregionen har ett tydligt logistikfokus vilket bidrar till att verksamheter expanderar, att arbetstillfällen skapas, inflyttning ökar och nya bostäder byggs i en region som växer och utvecklas i snabb takt. En färsk sysselsättningsrapport visar att Helsingborgs Hamn genererar 10 000 arbetstillfällen i kommunerna inom Familjen Helsingborg.

Rapporten har tagits fram för att fastställa hamnens betydelse för samhällsekonomin och kommunerna inom Familjen Helsingborg och resultaten är tydliga. Över 1 000 personer är direkt sysselsatta med verksamhet i Helsingborgs Hamn. Över 5 000 personer är sysselsatta i företag som har etablerats på grund av närheten till hamnen och över 4 000 personer är indirekt sysselsatta i form av underleverantörer etcetera till de hamnrelaterade företagen. Totalt bidrar Helsingborgs Hamn med 9,2 miljarder kr till den regionala ekonomin, både genom direkt och indirekt anknutna företag.

2012 och 2016 gjordes liknande sysselsättningsrapporter. Siffrorna från 2016 visar en ökning på 24 % i antalet arbeten relaterade till hamnen jämfört med idag.  Jämför vi istället med siffror från 2012 ligger ökningen i relaterade arbeten på hela 42 %. Under samma period (2012-2019) har hamnens volymtillväxt i containertrafiken ökat med 60 % och 2019 presenterades ett ”all time high” resultat. 2020 års volymer har fram till efter sommaren legat i linje med dessa nivåer med en något vikande kurva de senaste veckorna.

Helsingborg befinner sig mitt i ett konsumtionscentrum som växer i betydelse. Här finns historiskt sett viktiga exporterande företag och Sveriges centrum för livsmedelslogistik. På senare år har regionen även vuxit påtagligt inom TPL, e-handel och som internationellt distributionsläge. Sedan 2016 har Helsingborg klättrat stadigt en placering i taget på listan över Sveriges bästa logistiklägen och i början av 2020 placerade sig regionen på en andra plats. Samtidigt erhöll regionen utmärkelsen ”årets tillväxtläge 2020”.

– Det har skett en fantastisk utveckling senaste åren i Helsingborgsområdet och vi förväntar oss en fortsatt god utveckling för regionen. Hamnen kommer även i fortsättningen spela en viktig roll när vi växer tillsammans med våra kunder, säger Bart Steijaert, vd i Helsingborgs Hamn.

Beräkningarna i 2020 års sysselsättningsrapport är en utveckling och uppdatering av rapporten från 2017 (med siffror från 2016). Samma metod användes även för rapporten 2012.  

UTFÖRARE SAMT METOD
WSP Advisory har på uppdrag av Helsingborgs Hamn genomfört en studie av den totala betydelse hamnen har för samhällsekonomin för kommunerna som ingår i Familjen Helsingborg.

Genom en modellbaserad ansats har både det direkta ekonomiska tillskottet som företagen i hamnen genererar samt de vidare indirekta spridningseffekterna i form av leverantörer och underentreprenörer kunnat beräknas. För beräkningarna i sysselsättningsrapporten har modellverktyget Raps använts. Raps (regionalt analys- och prognossystem). Verktyget används för att göra olika typer av prognoser och analyser av exempelvis befolkning, arbetsmarknad och ekonomi för kommuner, delregioner eller län.