Bra resultat för Helsingborgs Hamn

Helsingborgs Hamn gör ett bra resultat 2020. Trots den globala händelseutvecklingen under året har godsvolymerna varit stabila och containerhanteringen endast minskat med 2,5% TEU.

Resultatet exklusive jämförelsestörande poster förbättrades till 67 mnkr 2020 jämfört med 61 mnkr 2019, trots tappade intäkter i färjetrafiken på 14 mnkr. Gynnsamma el- och drivmedelskostnader, mindre reparations- och underhållsarbeten samt lägre avskrivningar på magasin förbättrade och bidrog till att putsa resultatet vidare.

– Vi landar mjukt och bra utifrån de givna förutsättningarna som varit dystra och riktigt tråkiga för en del av våra kunder. Att vi lyckas så pass bra handlar en hel del om vårt interna kostnadsarbete och tittar man bara på den slutgiltiga raden indikerar årets siffror ett resultat som vid en första anblick är viktigt att sätta i sitt sammanhang, säger Malin Wingren som är ekonomichef i Helsingborgs Hamn.

Intäkterna har minskat, där det största tappet handlar om färjeleden Helsingborg-Helsingör. Personbilstrafiken har halverats jämför med 2019 och lastbilstrafiken minskade med 4 %.

Efterfrågan för godstrafiken har varit stabil trots pandemi och lågkonjunktur. Flera av de stora rederierna förutspådde minskade volymer i mars när de första effekterna av Covid 19 blev uppenbara, något som sedan visade sig utvecklas åt motsatt håll och idag är situationen en annan med hög konsumtionstakt, överbelastning och brist på tomcontainrar som stoppar upp den logistiska kedjerörelsen. Flera hamnar upplever problem i sin infrastruktur med den snabbt ökade godsmängden och produktionen går på högvarv i både Kina och Europa vilket förstärker spiraleffekten.

Antalet rederier och antalet containeranlöp till Helsingborgs Hamn var under 2020 i nivå med 2019. Fortsatt goda förbindelser med de stora transoceana omlastningshamnarna i Europa innebär att de skånska och sydsvenska import- och exportföretagen har en god konkurrenskraft ur transporthänseende. God spannmålsskörd 2020 och högre volymer olja medverkade till bättre bulkvolymer genom hamnen.

– Vi har goda förhoppningar om framtiden och har spännande år framför oss med flytt och uppbyggnad av den nya containerterminalen som ska kunna hantera framtidens godsmängder baserat på en uträkning om 2-4 procents volymtillväxt årligen, säger Malin Wingren.

Satsningen på att vara Nordens mest hållbara hamn fortgår och under 2020 har flera viktiga delmål uppnåtts. Däribland byttes 92% av hamnens personbilar ut till elektriska och sedan 1 november 2020 används HVO (Hydrated Vegetable Oil), dvs. fossilfri diesel, för drift av traktorer och reachstackers, vilket medför att koldioxidutsläppen minskat drastiskt.

Volymer, Helsingborgs Hamn
NYCKELTAL202020192018
Volymer (tusental)
Ton gods som passerar genom hamnen,795980848120
varav med färja (%)63%62%64%
Passagerare med färja356271397172
Lastfordon med färja447468485
Personbilar med färja70112751307
Hanterade enheter i TEU*) sjöledes267274250
Hanterade enheter i TEU*) som transporteras på järnväg222523

* Transportenheten Twenty-foot Equivalent Unit, TEU, är ett mått på vilken volym som passerar genom en hamn. En TEU är volymen på en container med måtten 8x9x20 fot eller drygt 36,25 m³.