Gränsöverskridande projekt för det marina livet kan bli verklighet

Kuststräckan längs Öresund varit utsatt för ett högt utvecklingstryck i århundraden. Utbyggnad i vattnet har skett på bekostnad av fiskars och annat marint livs naturliga miljöer. ”Levande hav” är ett projekt som hoppas kunna återskapa dessa miljöer och förbättra förutsättningarna för det marina livet.

Försenat på grund av pandemin kunde Helsingborgs Hamn efterlängtat välkomna de danska aktörerna i projektet Levande hav till den svenska sidan sundet efter lättnader i inresereglerna under sommaren. Och nu ligger projektet Levande hav i startgroparna för att främja havets mångfald, det enda som saknas är finansiering. Ansökan om finansiella medel kommer att skickas in till danska Veluxfonden under hösten.

Bevara och stärka den biologiska mångfalden

Det är tillsammans med ForSea, Helsingborgs & Helsingörs kommuner, Öresundsakvariet i Helsingör samt Köpenhamns universitet som Helsingborgs Hamn vill genomföra projektet Levande hav. Fram till nu har hamnanläggningar och kuststäder till stor del byggts med stenar från närliggande kustrev och sandbankar. Konsekvensen har varit att fiskar har tappat sina viktiga strandnära gömställen och bestånden har därmed minskat. Projekt Levande hav har som mål att bevara och förstärka den biologiska mångfalden i havet genom att skapa habitat för fiskar med så kallade ”biohuts” eller gömställen. Det är viktigt vid hamn- och kustbygge att se till att mångfalden bevaras och att åverkan på miljö och natur är minimal. Speciellt viktigt för Helsingborgs Hamn som ska bygga en ny containerterminal till 2028.

– Det finns sätt att bygga på idag som ger det marina livet bättre förutsättningar. Det är fördelaktigt för oss att titta på exempelvis olika byggtekniker och material eftersom den framtida containerterminalen kommer att ta nya vattenområden i anspråk. Att eventuellt integrera gömställen i planerna för den nya hamnen är ett sätt att främja mångfalden och stärka havets ekosystem som är ett måste för att nå FN:s globala hållbarhetsmål för ”Livet i havet” där biologisk mångfald ingår, säger Joakim Sandberg, Miljö- och säkerhetschef i Helsingborgs Hamn.

Storskalighet kan ge bättre svar

Om projektet blir verklighet är planen att det ska installeras 200 fiskgömställen i Helsingborgs och Helsingörs hamnar under början av 2022 med mätstart strax därefter och 3 år framåt. Metoden har redan testats i Helsingörs hamn i ett pilotprojekt som startade 2017 med ett mindre antal fiskgömställen. Pilotprojektet visade redan efter två år ett gott resultat med ökning av både fiskarter och antal ung fisk. Men det skulle vara första gången det görs ett stort projekt av detta slag i både Sverige och Danmark i Levande hav-projektet. Anledningen till att man vill göra det på båda sidor av sundet är för att mäta om den geografiska lokaliseringen av gömställena har någon betydelse. Datan skulle kunna samlas in under tre år av forskare från Öresundsakvariets Marinbiologiska avdelning under ledning av Köpenhamns universitet.

Uppföljning och utvärdering

Ambitionen är att löpande presentera resultaten under projektets gång med en slutgiltig rapport efter tre års datainsamling. Resultaten kommer att tillgängliggöras för allmänheten och verka som underlag till undervisningsmaterial om havet och dess invånare.

– Hamnen kan bidra på flera olika sätt, fortsätter Joakim. Syftet är, förutom att skapa förbättrade förutsättningar och miljöer för marint liv, även att kunna förmedla kunskap och förståelse till invånare och andra intresserade. Låt oss väcka intresset för vad som finns under ytan och sprida kunskap om hur viktigt havet är för oss alla på planeten!

Projektet kan förhoppningsvis ge bättre kunskap om hur man bäst ny-exploaterar vattenområden och genom innovativ teknik och genomtänkt utformning kan bygga hamnanläggningar som optimerar det marina livet utan att ge avkall på fartygssäkerhet eller hamnfunktion.

– Förhoppningen är att projektet kommer visa så gott resultat att andra hamnar i Sverige, Danmark, och kanske runt om i världen kommer att vilja göra samma sak för att bevara den biologiska mångfalden. Ett hav med hög biologisk mångfald och ett rikt fiskbestånd gagnar både människor, natur, kultur och turism, avslutar Joakim Sandberg