Klimatsatsningar och relationsstärkande arbete summerar 2021

Det globala logistikläget har under hela 2021 varit ansträngt med fartyg och godsflöden ur balans. Trots detta har volymerna ökat genom Helsingborgs Hamn under året och investeringarna i ny, smart och hållbar teknik har fortsatt som planerat.

Containerverksamheten är fortsatt stabil med en liten ökning på 2 % jämfört med samma period förra året. Containerbristen har inte påverkat hamnen i samma utsträckning som många andra då balansen mellan import och export är relativt jämn i hamnen.

För att säkra hamnens leverans av service till alla kunder har en grundlig analys av containerplatser i yarden genomförts av en internt tillsatt arbetsgrupp under hösten.

– Syftet med arbetsgruppen har varit att ta fram konkreta förslag som ökar antalet containerplatser i Västhamnen så att vi kan säkra containerhanteringen fram tills den nya containerterminalen är färdig, säger Nicklas Romell, CCO i Helsingborgs Hamn.

Stark återhämtning och stärkta relationer

Färjetrafiken mellan Helsingborg och Helsingör har gjort en stark återhämtning under tredje kvartalet och visar en ökning med 8 % på både gods och lastbilssidan. Även persontrafiken, både med bil och turande passagerare har ökat men ligger fortfarande något under föregående års siffror.
Under pandemin har nya rutiner skapats och gamla anpassats till rådande omständigheter. Fartyg som seglar utanför sitt schema har kunnat planeras på ett bra sätt med en nära dialog och täta avstämningar med hamnens kunder. Bra relationer har byggts starkare i den gemensamma strävan att leverera gods och tjänster på ett så effektivt och smidigt sätt som möjligt.

Kundrelationer

Efter lättnader i pandemirestriktionerna kunde hamnens skärgårdskryssning i Göteborg genomföras i oktober. Det var ett kärt återseende med kunder och samarbetspartners.

– Jag vill passa på att tacka alla som var med på vår traditionella och populära skärgårdskryssning. Vi uppskattar ert samarbete och det var härligt att äntligen kunna träffas igen, säger Nicklas.

För Helsingborgs Hamn är kundrela-tioner prioriterat och hamnen genomför årligen en kundundersökning som ger ett Nöjd kund index (NKI). Även i år har undersökningen pågått under november och delar av december månad.

– I undersökningen bidrar våra kunder med viktig information om hur hamnens service och tjänster fungerar och ger oss ett underlag i hur vi kan arbeta med förbättringar och utveckling, förklarar Nicklas.

Resultatet av kundundersökningen presenteras i hamnens kommande årsredovisning och innehåller även ett avsnitt som berör hållbarhet, en intressentanlays som ger Helsingborgs Hamn indikationer på hållbarhetsaspekter att prioritera.

Årets hållbarhetssatsningar

Stora framsteg har gjorts och Helsingborgs Hamn är nära sitt klimat- och hållbarhetsmål. Inom strategin att vara Sveriges mest hållbara hamn 2022 har bland annat fyra nya el-dragbilar köpts in och de konventionella dragbilarna drivs med biodiesel (HVO100) som framställs av förnybara energikällor. Solceller installeras och kommer generera 99 MWh per år, vilket motsvarar driftselen av verkstaden, laddningen av elbilar och större delen av energibehovet på hamnkontoret.

– Hamnens hållbarhetsinvesteringar bidrar både till en bättre arbetsmiljö och en mindre inverkan på klimatet. Vi tar kraftiga tag vilket behövs för att vara Nordens modernaste hamn, säger Nicklas.

Ett historiskt beslut skriver logistikstadens framtid

Ett historiskt beslut om att bygga en ny containerterminal har tagits av Helsingborgs politiker för att säkra hanteringen av framtidens större och mer djupgående fartyg, samt ökade volymer för de kommande 40 åren. Framtidsprognoserna tyder på en fortsatt ökning av containerisering och volymer som den nya containerterminalen mer än väl har kapaciteten att tillgodose. I och med flytten lite längre söderut kommer åtråvärda ytor av city- och havsnära mark att frigöras för ytterligare stadsutveckling.

– Att kunna erbjuda en stor kaj för våra kunder med bra vattendjup för att säkra transporter till och från södra Sverige på ett effektivt och miljövänligt sätt känns bra. Eftersom nuvarande hamn kommer vara i drift tills den nya står helt klar kommer hamnflytten ha minimal kundpåverkan. Hamnflytten ligger också till grund för ny kustnära stadsutveckling i Helsingborg, avslutar Nicklas.

Färjetrafiken mellan Helsingborg och Helsingör har gjort en stark
återhämtning under tredje kvartalet 2021.

Foto: Studio E.