Innovationer och utveckling mot Nordens modernaste hamn

I samband med ökade godsvolymer, hårdare konkurrens och stigande efterfrågan på hållbara och effektiva logistiktjänster gör Helsingborgs Hamn flera investeringar för att möta kraven. Investeringar i smart infrastruktur och satsningar på innovativa lösningar för att främja både arbetsmiljön i hamnen, stadsmiljön för invånarna och en levande havsmiljö är del av strategin och framtidsplanerna för att säkra de kommande 30 åren av gods och containerhantering i samband med planeringen och byggnationen av den nya containerterminalen.

Med hjälp av teknik kan man idag kontrollera till exempel buller och vidta åtgärder för att minska ljudnivåerna. Tekniken som Helsingborgs Hamn använder kallas Internet of Things (IoT) och är ett begrepp som innebär ett nätverk av mekaniska eller digitala sensorer mäter, samlar in och lagrar data över tid. Helsingborgs Hamn ligger mitt i staden, vilket medför extra utmaningar kring markanvändning, buller, utsläpp från fartyg och maskiner samt trafik till och från hamnen.

Mindre buller med IoT och elfordon

I hamnen drivs ett par pilotprojekt där data samlas in och omvandlas till kunskap för att förenkla och förbättra arbetet med verksamhetsutveckling, kundnytta och hållbarhet. Med IoT går det att mäta till exempel buller, men också använda sensorer och smart teknik för att optimera flöden och skapa säkrare processer, vilket bidrar till en mer hållbar hamnverksamhet. 2021 blev hamnens alla personalfordon elektriska och steget togs även inom arbetsfordon där fyra helelektriska dragbilar köptes in från det holländska företaget Terberg. Helsingborgs Hamn ska vara Nordens modernaste och mest hållbara hamn och satsar därför på utveckling och infrastruktur för att driva en fossilfri och klimatneutral verksamhet.

I samarbete med Pingday mäter hamnen emissioner för att kunna bygga framtidens hållbara hamn med en ny containerterminal till 2028. En säker och modern containerterminal hanterar gods så effektivt som möjligt och ger mindre emissioner med lägre risker och högre säkerhet.

Autonoma fordon för hållbara transporter

Framtidens hållbara transporter av containrar utforskas i Helsingborgs Hamn. Att utveckla elektriska fordon med självkörande teknik skapar rätt kommersiella förutsättningar för framtidens hållbara transporter. Fordon utan förarhytt blir naturligt lättare och kan designas och framföras med elektrisk drift.

Företaget Einrides lastbilar, så kallade pod:ar, kan transportera gods vid tider på dygnet när trafiken är lugnare och utan att behöva stanna för paus eller vila. När fordonen laddas slipper en förare sitta bredvid och vänta. I stället övervakas fordonsflottan av en operatör på distans som kan fjärrstyra vid behov. Einrides lösning för självkörande, elektriska lastbilar bygger på en rad olika tekniker. Däribland ett flertal säkerhetssystem och sensorer som används för att positionera fordonet och läsa av omgivningen.

Tillsammans med Einride skapades ett innovationsprojekt redan 2020 där Helsingborgs Hamn vill utveckla den förarlösa och el-drivna tekniken för container-transporter. Autonoma godsfordon i hamnen kommer att minska klimatpåverkan och buller samtidigt som hamnens ytor kan nyttjas mer effektivt.

Laddning av el-dragbil i Helsingborgs Hamn

Laddinfrastruktur

För att klara av den ökade elektrifieringen av fordon har ny laddinfrastruktur installerats. Högeffektiva laddstationer för dragbilarna och laddskenor från Elonroad testas på två av hamnens personbilar.

Elonroad från Lund har utvecklat en ny typ av klimatvänlig laddning för alla eldrivna fordon, där man laddar fordonet underifrån med konduktiv teknik från en laddskena som fästs på vägen. Elvägen kan installeras på alla vägar och man kan därför ladda både när man kör och står still.

Helsingborgs Hamn kommer som första hamn i världen att testa Elonroads laddskenor för uppladdning av två av hamnens bilar. I praktiken fungerar det som en bilbana i jätteformat. Innovationen som testas ger förhoppningsvis inspiration till fler städer, hamnar och industrier att skapa smarta lösningar med fokus på livskvalitet och förenkling, för såväl privatbilister som kommersiella transporter.

Omställning till eldrivna arbetsfordon, automatisering, digitalisering och hållbar infrastruktur är modiga och nödvändiga satsningar för både klimatet och verksamhetsutvecklingen när Helsingborg Hamn planerar inför den nya containerterminalen.

Levande havsmiljö med mångfald

Hamnen som verkat i Helsingborg i över 200 år kommer fortsätta lyfta gods till och från fartyg, till och från järnväg och lastbil även om teknikutvecklingen går framåt. När framtidens hamn byggs, med en ny containerterminal som beräknas vara klar 2028, finns både viljan och modet att ligga i hållbarhetens framkant. Med visionen att vara Nordens modernaste och mest hållbara hamn ser man till livskvalitén både över och under ytan.

Genom konceptet Havoteket och projektet Havet är din granne, tittar Helsingborg Hamn med samarbetspartners på möjligheterna att främja mångfalden i Öresund i samband med byggnationen av den nya containerterminalen.

Havoteket är ett samarbete mellan flera organisationer och staden och utgör en prototyp av ett framtida lärorum med fokus på hållbarhetsfrågor kopplat till havet. Havet är vår livsviktiga granne i Helsingborg och Havoteket vill fördjupa kunskapen om havets djur, livet under ytan och vikten av en levande havsmiljö.

I och med byggnationen av den nya containerterminalen tittar Helsingborgs Hamn även på möjligheterna att utforma hamnområdet med större omtanke för havets djur och natur. Ett alternativ är att använda plattor med olika strukturer och mönster som placeras på kajväggarna. Då skapas bättre förutsättningar för de marina djuren, såsom blåmusslor och krabbor, som kan bosätta sig i plattans skrymslen och vrår. Strukturplattorna gör att den idag raka kajväggen, där det råder hård konkurrens om ljus och yta, har chansen att förvandlas till en levande havsvägg. Det gynnar biologisk mångfald och skapar ett mer hållbart hav.

Det här initiativet är en del av miljöförvaltningens innovationsprojekt Havet är din granne, som syftar till att skapa bättre livskvalitet både över och under vattenytan. Förutom att strukturplattorna främjar den biologiska mångfalden i havet skapar de även en möjlighet för människor på land att komma närmare våra grannar under ytan.

Drönarbild av Oceanhamnen och ForSea en tidig morgon.