På framtidsspaning i Alvesta

Logistik och dess betydelse för både näringslivet och privatpersoner har varit ett fokusämne sedan pandemin. På årets Framtidsdag i Alvesta var hållbara transporter i fokus och Helsingborgs Hamn medverkade tillsammans med logistikforskarna Helena Forslund och Daniel Ekwall, Södra Skog, Alwex, Green Cargo, lokalt näringsliv och flera speditörer.

Under dagen behandlades ämnen som hur kan man ställa om till mer hållbara logistiklösningar, hur kan företag möta utmaningarna med ökade drivmedels- och energipriser, bristen på chaufförer inom sektorn och vem som bär ansvaret för att transporter ska bli mer hållbara.

I hamnens resa mot en ny containerterminal 2028 arbetas det intensivt med hållbarhet på alla fronter och att delta på Framtidsdagen och dela erfarenheter och ta lärdom från andra inom logistiksektorn är en del av utvecklingen.

Logistikforskarna inledde och gav en historisk bakgrund kring de globala handelsvägarna, hur de byggts upp och varför handelskartan ser ut som den gör. Mycket handlar om tillgång och efterfrågan, samt råvarors unika anknytning till olika geografiska platser.

Intermodal knutpunkt

Alwex som var medarrangörer till Framtidsdagen tillsammans med Alvesta kommun är ett logistikföretag som fokuserar just på intermodala logistiklösningar, både via lastbilstransporter och järnväg.

– Vi finns mitt i södra Sverige, med 10 mil till kusterna åt alla håll, och järnvägsanslutning ned till Centraleuropa och länder som Italien, Spanien och Frankrike. Vi har bra möjligheter att hämta hem gods hit, lossa från järnväg till trailer och köra ut till kunder här i Sverige, eller köra exportgods till våra svenska hamnar som är kopplade till järnvägsnätet, berättade Simon Lundgren Platschef på Alwex Intermodal, i en artikel från Dagens Logistik.

Transportlösningar med tåg är kostnadseffektiva på längre sträckor, för tungt gods och stora volymer. En annan fördel just nu är att man minimerar riskerna med höga bränslepriser som alla känner av i dagsläget. Ett bekymmer är dock tillgängligheten på järnvägsnätet. Hur det ska hanteras berättade Jan Elgstöm från Green Cargo: Planen är att antalet intermodala destinationer ska minska men att volymkapaciteten samtidigt ska öka då trafiken ska finnas där godsvolymerna finns. Inga terminaler ska stängas utan vissa ska bara sluta trafikeras.


Det nya systemet, T23, innebär att Green Cargo kan gruppera intermodala vagnar tidigare i kedjan, minska antalet växlingar och kapa ledtiderna för tåggodset med upp till 30 procent. Genom förändringen kan godsvolymerna i nätverket ökas med totalt två miljoner ton. Det motsvarar 10 procent av bolagets hela transportvolym och en fördubbling av kapaciteten mot den befintliga intermodala trafiken.

Kapacitetsökning

När Helsingborgs Hamn intog scenen berättade man om hamnens planerade flytt av containerterminalen och hamnens utveckling fram till 2035 som har som mål att öka kapaciteten till att hantera 500 000 TEUs om året. Tillväxtprognosen är god där en bred cargomix och ett balanserat flöde av import och export banar väg för stabilitet i en annars turbulent logistiksektor.

Framtiden, med en ny kaj som kan ta emot oceangående containerfartyg som skapar en hållbarare miljö då utsläpp och miljöpåverkan per transporterad container sjunker. Den nya hamnen kommer utrustas med moderna kranar och arbetsmaskiner som drivs med el och hamnens helhetstänk kring elförbrukning med en egen fördelningsstation och solcellsanläggning på 99 MWh.

– En del av flödena går på tåg till och från hamnen idag, men har en potential att öka. Green Cargo kör 15 tågpendlar i veckan till och från Helsingborgs Hamn och i dagsläget hanteras ca 30 000 TEUs tåggods varje år. Men vår kapacitet är betydligt högre och ligger på 120 000 TEUs. Vi har märkt att intresset för tåglösningar ökat i takt med att drivmedelspriserna gått upp och det har vi goda marginaler att ta emot och hantera, säger Anders Paulsson, Key Account Manager i Helsingborgs Hamn.

Fortsatt fokus på järnväg

Södra Skogs logistikchef, Thomas Frick berättade om deras framgångsrika satsning på tåg och där tågkapaciteten ska utökas med 500 000 ton i Södras nätverk under 2023 för att bidra till hållbarare logistik. Framtidsdagen i Alvesta avslutades med en paneldebatt där framtidens utmaningar och möjligheter inom hållbara transporter diskuterades. Chaufförsbristen och politiska riktlinjer var andra ämnen som berördes och konsensus var att framtida generationer tillsammans med de krav som ställs på hållbarhet kommer att driva förändringen i rätt riktning.