Tuffa tider kräver bättre lösningar

Det globala läget med hög inflationsnivå tillsammans med energipriser som rusar i höjden har blivit mer och mer märkbara, både inom näringslivet och hos gemeneman. När priser ökar finns det främst två orsaker, ökad efterfrågan eller högre produktionskostnader.

Helsingborgs Hamn ser effekterna av högre produktionskostnader och har under en längre tid absorberat dessa utgifter, vilket kommer att påverka hamnbolagets resultat för 2022 negativt. I elprisområde fyra som Helsingborg tillhör har elpriset i snitt fram till september månad kostat 1,76 kr per kWh. Under samma period 2021 kostade elen i genomsnitt 0,94 kr per kWh. Det är en ökning med över 87 procent. Samma trend kan ses för drivmedel som ökat med nästan 60 procent då hamnen driver sina maskiner med den fossilfria biodieseln HVO 100.

Projekt energibesparing

För att på ett så effektivt sätt som möjligt kartlägga och reducera hamnens energiförbrukning och därmed även utgifter har en intern projektgrupp tillsatts som genomför olika undersökningar med syftet att kartlägga och realisera interna energibesparingar. Allt för att kunna hålla kostnader nere.

För att möta ovan nämnda höjda omkostnader har hamnen bland annat börjat undersöka nya besparande rutiner för tomgångskörning, motorvärmning och så kallad ECO-driving. Mätningar gjorda på en handfull arbetsfordon som testats i ECO-drive visar en minskad förbrukning på tio procent. Det motsvarar två liter bränsle i timmen.

Den interna kampanjen ”Tänt! Men är någon här?” har fått nytt liv igen och man undersöker för närvarande även möjligheten att investera i fjärrstyrda LED-lampor till belysningsmasterna i Västhamnen och på Combiterminalen som endast är aktiva när arbete pågår i dess närhet.

En kartläggning av effektbelastningen då hamnens elfordon laddas kommer också genomföras, där man ska granska hur man effektivt kan sprida energi-förbrukningen för att undvika effekttoppar. Likaså installation av en tredje solcellsanläggning för att bistå både ekonomin och miljön finns på agendan då de två befintliga solcellsanläggningarna visar positiva siffror. Hamnens största utmaning med solcellerna är att lokalisera platsen för en tredje anläggning där det kan ge bäst effekt.

Många bäckar små

Enligt Svenska kraftnäts undersökning kan små justeringar i vårt energi-användande ha stor genomslagskraft. Sveriges hushåll har sammantaget använt 18 procent minde el i september 2022 än föregående år. Industrin ligger efter i minskad energiförbrukning men hamnen syftar till att använda resurser smart och arbetar därför aktivt med att bibehålla en hållbar produktion på alla plan.

Trots de besparingar hamnen gjort och fortsatt gör medför en inflation på 10,9 procent, som den var i oktober, att arbetet med energieffektivisering fortsätter och att personal uppmanas att tänka som hemma när det kommer till jobb och göra smarta energival även på arbetsplatsen.

Källor:

www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/samhallets-ekonomi/inflation/
www.vattenfall.se