Helsingborgs Hamns hantering av Coronaviruset

Download information in English »

Allt arbete som är kopplat till ett fartygsanlöp och servicen till våra kunder fungerar som vanligt. Helsingborgs Hamn hanterar en stor del av svensk export och import och i dagar som dessa gör vi allt vad vi kan för att upprätthålla godsflödena in och ut ur landet tillsammans med våra kunder! Med löpande kontinuitetsplanering står vi rustade för att hanterade godsflöden som planerat och mer därtill!

Med anledning av just nu rådande situation med Coronapandemin vill vi informera och förtydliga vad som gäller för anlöpande fartyg med befarad smitta ombord.

Internationella Hälsoreglementet – IHR
Helsingborgs Hamn omfattas av IHR – Internationella hälsoreglementet – och har fastställda rutiner för hur smitta ombord ska hanteras vid anlöp eller önskat anlöp i Helsingborgs Hamn.

Instruktioner till befälhavare på fartygen vid misstänkt smitta ombord:
Alarmeringsskyldighet

  • Den som får kännedom om att fartyg, som anländer till hamnen har eller misstänks ha smittämnen eller andra ämnen som kan utgöra ett internationellt hot mot människors hälsa ombord (ofta Befälhavare, ofta via agent, skeppsmäklare) ansvarar för att tjänstgörande Hamnstyrman vid HPC Helsingborgs hamn omedelbart larmas.
  • Helsingborg Port Control: +46 42 10 63 22; hpc@port.helsingborg.se, VHF ch 11.
  • Helsingborg Port Control – HPC – Helsingborgs hamn larmar i sin tur vidare enligt fastställt flödesschema.
  • Uppgift ska lämnas om: Fartygsnamn, Rederi, beräknad ankomsttid alternativt vilken kaj, antal personer ombord och vilka symtom eventuellt sjuka har samt hur många sjuka det finns ombord eller om annan situation föranlett larmet.
  • Smittskyddsläkare beslutar om åtgärder.

Specifik instruktion med anledning av Covid-19 
Vid misstänkt smitta ombord skall HPC kontaktas i enlighet med ovan rutin. Larmkedja startas av HPC.
Smittskyddsläkare beslutar om vidare åtgärder.
I väntan på beslut och åtgärder bör fartyget isolera sjuka eller misstänkt sjuka personer enligt gällande rutin ombord.
Landgångsförbud råder för samtlig besättning. Besökare på fartyget skall informeras. Relevanta skyddsåtgärder ska vidtas av befälhavaren.
Om sjukvårdsbehov skall 1177 alternativt 112 kontaktas. Misstänkt sjukdom, Covid-19, ska anges.

Generell instruktion till anlöpande fartyg med anledning av Covid-19
Försiktighet för fartygens anställda påbjuds i enligt med Folkhälsomyndighetens Sveriges rekommendationer. Vid förkylningssymptom – vidtag relevanta åtgärder / distansera personen ombord.
För hamnanställda gäller grundregel att vid sjukdom stannar man i hemma.
God handhygien och försiktighet rekommenderas.
Försiktighet vid fysiska möten rekommenderas.
Landgång för sjömän utan symptom är tillåten. Vänligen notera att gångtrafik i terminaler inte är tillåten.
Helsingborgs hamn är ej behjälpliga med att skjutsa sjömän. Fartyget eller mäklare ombeds arrangera taxi eller annan transport.
Om sjukvårdsbehov skall 1177 alternativt 112 kontaktas. Om misstänkt sjukdom finns ska den anges.

Helsingborgs Hamn följer utvecklingen noggrant och står i ständig kontakt med berörda myndigheter och uppdaterar vid behov. Det finns upparbetade rutiner och samverkan mellan hamnen och berörda myndigheter och vi vidtar de åtgärder som ansvariga myndigheter bedömer nödvändiga.

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor!