Anmälan om avlämnande av avfall från fartyg

Information som skall anmälas till Helsingborgs Hamn före ankomst.
Observera att i Sverige gäller obligatorisk avlämning till mottagningsanläggning iland av all sludge
och oljehaltigt länsvatten om därför avsedda tankar är fyllda till mer än 25% samt av allt fast avfall.

1 Fartygets namn
Anropssignal
IMO-nummer
2 Flaggstat
3 Beräknad ankomst (ETA)
4 Beräknad avgång (ETD)
5 Föregående hamn
6 Nästa hamn
7a Senaste hamn där sludge/länsvatten
avlämnats samt datum för avlämningen
 Hamn
 Datum
7b Senaste hamn där fast avfall
avlämnats samt datum för avlämningen
 Hamn
 Datum
8 Hur mycket avfall som fartyget avser att lämna allt   en del   inget 
9 Typ och mängd av avfall och lastrester som skall avlämnas och/eller behållas ombord. Specificera:
Typ Avfall som skall avlämnas m3 Maximal lagringskapacitet för avfall i avsedda utrymmen m3 Mängd avfall som behålls ombord m3 Hamn där återstående avfall kommer att avlämnas Uppskattad mängd avfall som kommer att genereras mellan anmälan och nästa hamn m3
1. Spillolja 1)
Sludge
Länsvatten
Andra (ange vilka)
2. Fast avfall
Matavfall
Plast
Annat (ange vilket)
3. Toalettavfall
(inkl. Gråvatten)
4. Lastrelaterat avfall *
(ange vilket)
5. Lastrester *
(ange vilket)

1) Särskild deklaration skall ifyllas
*Får vara uppskattningar

Jag försäkrar att ovanstående uppgifter är riktiga och att det finns tillräcklig lagringskapacitet i
därför avsedda utrymmen ombord för att förvara allt avfall som genereras till nästa hamn där
avfallet skall avlämnas

Datum
Tid
Namn
Befattning

Säkerhetsfråga. Mata in svaret på: 8+8= 
Tryck på "Skicka" nedan för att skicka in ifylld blankett till Helsingborg Port Control